donderdag 31 juli 2008

Alternatieve geneeswijzen in gevaar!!


Alternatieve / complementaire geneeswijzen in gevaar!

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) wordt thans nader bekeken en beoordeeld in de Tweede Kamer. Indien geen erkenningsregel voor niet-conventioneel werkende artsen wordt doorgevoerd, zullen de homeopathisch werkende artsen, de artsen voor niet-toxische tumortherapie (Moerman-artsen), artsen voor acupunctuur en vele anderen op den duur verdwijnen uit de Nederlandse gezondheidszorg.
.
Het zal duidelijk zijn dat deze niet-conventioneel werkende artsen dan niet meer door verzekeraars zullen worden vergoed. Als deze artsen hun registratie wordt ontnomen zullen vooral de minder draagkrachtige patiënten hiervan zeker als eersten de dupe worden. Bovendien is het dan niet onwaarschijnlijk, dat deze grote artsengroep in zijn geheel ophoudt te bestaan. Dan dus ook geen homeopathie, geen Moermantherapie, geen acupunctuur, enz. meer in onze gezondheidszorg!
.
In het kader van dit gegeven heeft dokter Moolenburgh (82) een waarschuwend artikel geschreven om patiënten te informeren wat er op dit moment speelt. Tevens is een schrijven van zijn hand verschenen, dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij aanvalt, omdat ze elke alternatief werkende arts een kwakzalver noemt. Het is zeer recent gepubliceerd in een grote streekkrant, Het Haarlems Dagblad.
.
Het is de hoogste tijd dat ook de patiëntenverenigingen zich gaan roeren en actief worden. Lees zijn bericht hieronder.
.
Bob Th. Hornstra, arts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
DE AANVAL OP DE ALTERNATIEVE ARTSEN!!

Een aantal jaren geleden woei er weer eens een vernieuwingswind bij de Haagse regeerders. Na langdurig sleutelen kwam toen de wet BIG op tafel, die het reilen en zeilen in de gezondheidszorg moest regelen. Reeds in het begin van het lijvige document stond, dat de patiënt de genezing mocht zoeken waar men dacht die te kunnen vinden.
.
Als je zo'n vrijheidsbekentenis leest uit Den Haag gaan alle waarschuwingsbelletjes rinkelen, want dan heeft men iets te verbergen. Bij het nauwkeurig lezen van de wet bleek dan ook, dat de burger misschien wel zo vrij werd gelaten als een vogel, maar dat de gezondheidswerkers in een zo nauw keurslijf werden geperst, dat zij er niet veel aan hadden. De vraag was, wat er met deze BIG zou gebeuren wanneer hij was uitgegroeid tot een volwassen varken. Op die vraag is thans een duidelijk antwoord gegeven. In dit stuk zal verder alleen worden gesproken over artsen in het algemeen en alternatief werkende artsen in het bijzonder.
.
Alle Nederlandse artsen zijn enige jaren geleden opgenomen in de BIG-registratie. Men vindt er dan ook elke huisarts en specialist in terug. Er zijn echter in Nederland ongeveer duizend artsen, die een aparte plaats innemen. Ik heb het over hen, die met het algemeen woord 'alternatief' worden aangeduid. Ik heb het hier niet over huisartsen of specialisten die er iets alternatiefs bij doen, maar over hen die volop alternatief werken. Dat zijn dus bijv. artsen die zich na hun universitaire studie hebben bekwaamd in natuurgeneeskunde, homeopathie, antroposofische geneeskunde, niet-toxische tumortherapie, acupunctuur, manuele therapie, enz. De alternatieve groep dient een zeer nuttig doel.
.
De reguliere geneeswijze heeft sinds de tijden van Pasteur (midden 19e eeuw) de volgende werkwijze gevolgd: Men stelt een ziekte vast die liefst met een duidelijke wetenschappelijke naam kan worden aangeduid. Men bestrijdt de ziekte met liefst enkelvoudige chemische geneesmiddelen, totdat de symptomen hetzij verdwenen zijn, hetzij dragelijk zijn geworden. Zo nodig snijdt of brandt men stukjes ziekte weg. Men is dus bezig de ziekte weg te werken. Vooral met de infectieziekten, de hoofdmoot in de 19e eeuw, behaalde men met dit schema grote successen.
.
De alternatieve groep gaat van een totaal andere stelling uit. Daar zegt men dat een ziekte in een lichaam optreedt als het terrein ervoor gunstig is. Men tracht dus primair het terrein zo te genezen, dat de ziekte als het ware geen houvast meer heeft en vanzelf verdwijnt. Vooral bij de meer chronische ziekten, die zo algemeen zijn in de 21e eeuw, boekt die terreingeneeskunde eclatante successen - die bovendien vaak blijvend zijn - en overtreft daarmee de reguliere geneeskunde. Dit is een doorn in het oog van vele zeer orthodox ingestelde artsen. Het is bovendien een schok voor de grote farmaceutische multinationals, die deze gang van zaken als een bedreiging ondervinden voor de afzet van hun chemische producten. Het lag dan ook voor de hand dat de terreingeneeskunde vastberaden zou worden aangevallen. Dat gebeurt nu.
.
Een enorm kartel van farmaceutische multinationals, aangevoerd door een Amerikaanse firma, heeft al kans gezien voor slimme Europese regelgeving. Daardoor zijn veel van de supplementen die de terreingeneeskundigen nodig hebben van de markt aan het verdwijnen. In de homeopathische middelen is al een ware slachting aangericht.
De tweede grote klap (en men denke hierbij echt aan een doelgerichte strategie) gaat dezer dagen in Nederland vallen, want Nederland is altijd het proefterrein voor de rest van Europa. Binnenkort komt de tweede registratie voor de wet BIG en dan raken alle 1000 alternatief werkende artsen hun registratie kwijt. Dit staat echt vlak voor de deur!
.
Het heeft niet de minste zin zoetsappig met de autoriteiten te keuvelen en hen te vertellen welk nut het alternatieve circuit in de Nederlandse gezondheidszorg heeft. Tot de vernietiging van dat circuit is al lang besloten en men zal alleen gesprekken houden om de zaak zo veel mogelijk binnenskamers te houden tot het te laat is. De bijna religieus fanatieke tegenstanders van alles wat alternatief is, die verenigd zijn in de vereniging tegen de kwakzalverij, gooien daarbij gretig olie op het vuur.
.
Men moet begrijpen dat we hier te maken hebben met veel meer dan een zuiver medisch verschil van mening. We hebben hier te maken met diegenen uit de reguliere ambtenarij, die dictatoriaal hun wil aan het hele Nederlandse patiëntenbestand willen opleggen. Het is een stukje totalitaire staat dat hier in de maak is.
.
Men gebruikt bij het doordrukken van de besluiten regelmatig het argument WIJ kunnen bewijzen dat onze therapie helpt, JULLIE niet. Men bedoelt daarmee, dat men de werkzaamheid van medicamenten met behulp van dubbelblind testen, statistieken en laboratoriumgegevens aantoont. Of de patiënt zich beter voelt is daarbij van secundair belang. Laat de reguliere geneeskunde eerst maar eens haar gelijk bewijzen.
.
Wij dagen haar uit tot een wedstrijd: Laten we eens precies kijken hoe patiënten er percentsgewijze in het reguliere circuit BLIJVEND genezen (waarmee ik bedoel, dat niet door medische verschuifkunde de ene ziekte voor een andere wordt ingewisseld). En laten we ook kijken hoeveel patiënten er percentsgewijze in het alternatieve circuit blijvend genezen. Ik geef u op een briefje dat het resultaat voor de reguliere geneeswijze bijzonder onaangenaam zal zijn. Men zal deze uitdaging dan ook niet aannemen.
.
Wat kan het alternatieve, thans bedreigde circuit beginnen?
.
De eerste mogelijkheid is de directe aanval op de staat. 1000 Artsen schrijven goede supplementen voor. Laten de desbetreffende geneesmiddelenfirma's ons financieel helpen een proces tegen de staat aan te spannen. We gaan desnoods door tot het hof in Straatsburg. Het is namelijk verregaand onethisch en hoogstwaarschijnlijk illegaal om een universitair afgestudeerde arts zijn registratie af te pakken wanneer deze arts zijn beroep gewetensvol uitoefent. Het gaat in tegen de rechten van de mens en zelfs tegen de verklaarde opzet van de BIG, dat de patiënt de genezing daar mag zoeken waar hij wil, zelfs al was die tekst een stukje doortrapte schijnheiligheid.
.
Er is echter een tweede weg in plaats van de juridische. Die vereist minder geld maar meer lef. Laat men rustig aan de alternatieve artsen hun registratie ontnemen. Dan nemen de alternatieve artsen een nieuwe titel aan, nl. H-arts (Hippocrates-arts), want zij zijn de echte volgelingen van Hippocrates, de stamvader van de geneeskunde, wiens devies luidde: 'Allereerst niet schaden' (bedenk dat 10% van de patiënten in de ziekenhuizen daar liggen wegens de giftige werking der hedendaagse medicijnen). Als die 1000 man/vrouw sterke artsengroep een afspraak maakt met een goede verzekeringsmaatschappij dat hun medicijnen vergoed zullen worden en deze hun patiënten consequent aanraadt die verzekeringsmaatschappij te nemen, dan omzeilen ze de BIG en laten ze dat varkentje in zijn eigen vet gaarsmoren. Natuurlijk moeten die 1000 artsen dan wel lid zijn van een overkoepelende alternatieve of liever Hippocratische artsenvereniging.
.
De ABNG 2000 lijkt me op het ogenblik de beste papieren te hebben voor zo'n functie. We kunnen met eigen opleidingen en eigen tuchtregelingen en een eigen verzekeringscircuit een heel eind uit de voeten. Ik droom zelfs van een eigen Hippocratische universiteit. Op dat moment zijn we een volwaardige gesprekspartner geworden van de reguliere geneeskunde. Wij behoeven niet met de pet in de hand bij de reguliere geneeskunde aan te kloppen en nederig te verzoeken of we ook mee mogen doen. Daar zijn onze resultaten veel te goed voor en de catastrofen in de reguliere gezondheidszorg veel te groot. Men mag blij zijn dat wij bestaan en dat wij vele mensen kunnen helpen die in het reguliere circuit buiten de boot zijn gevallen.
.
Tenslotte nog dit: De afschaffing van de alternatieve registratie wil zeggen, dat wij niet meer door de verzekeringen worden vergoed. Het betekent óók dat degenen met minder geld ons slechter zullen kunnen bereiken en dat is niet in overeenstemming met de hoogdravende uitspraken van de politiek, die altijd beweert voor de zwakkeren op te komen. Laat de politiek dat dan een keer waar maken en een stokje steken voor de schandalige BIG plannen.
.
H.C. Moolenburgh, arts
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
En zie hier een intervieuw (en foto's) met Dr. H.C. (Hans) Moolenburgh (82) van juli 2008: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&l=NL
.
En hier nog twee publicaties:
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag/aanpassing DCA-protocol Dr.W.Huppes!

.
Verslag door Dr. Wim Huppes te Hilversum per 31 juli 2008 Telomerase remmers combineren met DCA (natrium-dichloorazijn)
.
Naar aanleiding van mijn eigen, zeer goede ervaring met dichloorazijn bij de behandeling van mijn eigen prostaatkanker, heb ik met ongeveer 80 mensen met kanker verhalen uitgewisseld. Van deze 80 mensen heb ik van zes mensen een medisch helder bericht gehad hoe het hen is vergaan. Zij hebben het dichloorazijn meerdere keren ingenomen in voldoende hoge dosis om een krachtig effect te mogen verwachten.

Helaas had geen van deze mensen de volledige genezingsreactie die ikzelf heb mogen ervaren. Er was bij drie mensen zelfs geen enkele reactie van de kanker. Bij drie andere mensen was er een gedeeltelijke reactie van de kanker.

Dichloorazijn therapie resultaten (met hoge doses dichloorazijn)
Ikzelf...................................Genezen, sinds 6 maanden geen spoor meer van kanker
Drie andere mensen.............Eerst beetje beter, dan weer achteruitgang
Weer drie andere mensen...Geen enkel effect, kanker groeit gewoon door

Ondanks de hogere dosis van 90 mg per kilo (soms 60 mg per kilo) lichaamsgewicht zijn deze resultaten vergelijkbaar met die uit de Verenigde Staten, waar 25 mg per kilo lichaamsgewicht dichloorazijn werd gebruikt. (http://www.thedcasite.com/)

Overigens is bij niemand plotseling een ernstige bijwerking opgetreden. Bij 1 iemand is de bijwerking opgetreden van tintelingen in vingers en tenen en spierschokken aan de voeten en onderbenen. Echter, deze bijwerking trad geleidelijk op, bij het steeds weer nemen van dichloorazijn. Wegens de relatief goede reactie van de kanker wilde deze persoon, tegen medisch advies in, toch doorgaan met de dichloorazijn behandeling. De kwaliteit van leven was verder goed, en in het licht van de dood zal eenieder hiervoor begrip moeten hebben. Overigens zullen deze bijwerkingen weer langzaam verdwijnen (na enkele maanden tot een jaar) nadat men is gestopt met de DCA-dichloorazijn behandeling.

CONCLUSIEDeze resultaten met dichloorazijn bij de behandeling van kanker zijn zo slecht dat ik iedereen op het hart moet drukken zo niet verder te gaan.

OPINIE
Ook al zijn de resultaten van de meeste cytostatica en bestralingsbehandelingen volgens richtlijnen slechter of vergelijkbaar, is dit in mijn ogen nog geen reden om een therapie uit te proberen die geen kans op genezing biedt. Er zijn talloze middelen tegen kanker nog niet uitgeprobeerd die genezing zouden kunnen geven. Zie ook mijn boek ‘We zijn de klos’ (Veen Magazines). Toevoeging Ton (webmaster): http://www.veenmagazines.nl/00/vm/nl/23/product/557/We_zijn_de_klos%21.html

Mijn foute interpretatie van mijn eigen behandeling


Ik ben door verschillende experts erop gewezen dat het grote verschil tussen mijn zeer goede reactie op dichloorazijn en de veel minder goede reacties van anderen zou kunnen liggen aan mijn eerdere gebruik van HAART. De experts stellen dat HAART nog niet was uitgewerkt de eerste twee weken van mijn gebruik van dichloorazijn. Ik ben het met hen eens dat HAART nog niet was uitgewerkt bij mij. (Ik dacht dat stoppen met HAART genoeg was om interacties te voorkomen. Maar dat is niet zo. Met dank aan de input van experts op het Internet.)

Wat is HAART therapie bij AIDS
HAART (highly active anti-retroviral therapy) is een verzamelnaam voor combinatie schema's van middelen tegen AIDS.
HAART: Ik gebruikte:· AZT (azidothymidine (Retrovir AZT) 2 dd 300 mg),
· DDI (didanosine (Videx) 2 dd 400 mg) en
· Viramune, (nevirapine (Viramune) 2 dd 200 mg).

Ik nam dus een standaardbehandeling voor AIDS, die aan de lage kant gedoseerd is.

Ik nam zodoende middelen die telomerase aanpakken
. Telomerase is een enzym (reverse transcriptase) dat in cellen van het embryo voorkomt. Het herstelt de ‘harde’ einden van de DNA strengen (telomeren). Deze harde einden zijn nodig om de zachtere delen van het DNA te beschermen. Denk aan de harde plastic stukjes aan het uiteinde van schoenveters, die het uitrafelen van het zachte draad van de veter voorkomen.
Deze harde, beschermende einden van het DNA worden in alle lichaamscellen bij elke celdeling korter. Hierdoor kunnen gewone lichaamscellen maar 30 tot 60 keer delen. Hierna is het DNA onbeschermd en valt het uiteen, waardoor de cel sterft (apoptose). In het embryo wordt door de werking van telomerase het harde DNA einde steeds weer verlengd tot de oorspronkelijke lengte.

Telomerase is ook actief in kankercellen, waardoor ze kunnen gaan woekeren. Het vermoeden is dat de meeste of alle kankercellen onbeperkt kunnen delen doordat zij telomerase maken, net zoals sneldelende cellen van het embryo (Kim et al. 1994, Broccoli et al.1995, Hiyama et al.1995a). Het aanzetten van groeiversnellers in een cel (met verschillende oncogenen waaronder c-Myc (Wang et al. 1998), Bcl-2 (Mandal & Kumar 1997), Her-2 and Ras (Goueli & Janknecht 2004)) geeft verhoging van telomerase activiteit. Meer kwaadaardige kankers hebben hogere telomerase activiteit (Kamradt et al. 2003).

Als kankercellen geen telomerase meer kunnen aanmaken, zullen de kankercellen sterven. Het mooie van het onderzoek naar telomerase is dat dit kan worden toegepast bij elke kankersoort. Minder mooi is dat is dat kankers ontzettend goed zijn in het ontsnappen aan hun behandeling. Om die reden is het uiterst waarschijnlijk dat anti-telomerase behandelingen gecombineerd moeten worden met andere vormen van kankerbehandeling om effectief te kunnen zijn.

Zoals gezegd bestaat telomerase uit een enzym. Dit enzym wordt geremd door Viramune, (nevirapine (Viramune) 2 dd 200 mg). Daarnaast bestaat telomerase uit een stukje RNA. Dat stukje RNA wordt door het enzym afgelezen en vermaakt tot het DNA van de telomeren. Deze manier van aflezen van RNA naar DNA is omgekeerd aan wat er normaal gesproken in een cel gebeurd. Vandaar de procesnaam van telomerase: omgekeerd aflezen en overschrijven (reverse-transcriptase). De middelen AZT (azidothymidine (Retrovir AZT) 2 dd 300 mg) en DDI (didanosine (Videx) 2 dd 400 mg) veranderen het stukje RNA van telomerase, waardoor het minder goed gaat werken.

Waarom dichloorazijn therapie combineren met HAART

Mijn gekozen HAART therapie hindert dus het verpakken van het DNA. De HAART middelen pakken als het ware voortdurend het DNA uit, dat de kankercel dan weer moet inpakken om te overleven. Het gevolg is dat de zuurstofbehoefte (energiebehoefte) van de kankercel omhoog schiet.

Omdat dichloorazijn werkt door de kankercel te wurgen, dat is door de energietoevoer af te sluiten, is het denkbaar dat de HAART therapie zeer gunstig zou zijn in combinatie met DCA (dichloorazijn).

Het dichloorazijn had bij mij een zeer goed effect. Dit is bij anderen niet te herhalen. Bij mij was nog HAART in mijn bloed toen ik het DCA (dichloorazijn) innam. Het effect van HAART was dus nog niet uitgewerkt Op grond van mijn geval wil ik dus een lans te breken voor het combineren van DCA (dichloorazijn) met HAART. De HAART therapie dient ter versterking van de DCA behandeling.HAART therapie bij kanker

Er zijn onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat HAART effect kan hebben bij kanker. Hierbij moet worden opgemerkt dat niemand voor mij de volledige HAART therapie lijkt te hebben uitgeprobeerd op zijn kanker. Bij mijn weten werden alleen de individuele middelen die telomerase remmen uitgeprobeerd. Bovendien is bij kankers alleen in experimentele situaties aangetoond dat telomerase remming een teruggang van kanker kan geven. Het is geen gangbare behandeling. Om die reden wordt HAART ook niet beschikbaar gesteld aan kankerpatiënten.

Beschikbaarheid van HAART voor kankerbehandeling

Ikzelf kon geen hulp bij mijn eigen behandeling krijgen van de gespecialiseerde AIDS centra van Nederland. Alleen mijn huisarts was bereid mij te ondersteunen. Omdat ik internist ben kon ik mijzelf een recept uitschrijven. Mijn apotheker was er, evenals mijn huisarts, trots op mij te helpen.

Sommige kankerpatiënten zullen in het zicht van hun dood misschien willen proberen deze zelfde therapie uit te proberen op henzelf. Zij willen misschien de combinatie van dichloorazijn en HAART ook uitproberen.Het is dan de vraag of de huisarts of een andere arts wil steunen met een recept voor HAART. Ik mag zelf geen recepten meer voeren, ik ben ambtenaar geworden en bovendien al te lang uit het vak. Ik mag niemand behandelen. Ik kan alleen vertellen wat ikzelf heb gedaan. Mocht iemand een manier vinden, bijvoorbeeld door op het internet de HAART middelen in Jamaica te bestellen, dan hoor ik dat graag op w.huppes@chello.nl.
.
Ik zal er dan voor zorgen dat deze gegevens ook voor an-deren beschikbaar komen.
Ik kreeg bij dit schrijven van 1 persoon te horen dat via de huisarts en de eigen apotheek de HAART middelen worden geleverd. Effect nog niet bekend.
Stuur mij graag de resultaten van behandelingen toe op w.huppes@chello.nl
.
Zonder namen te noemen zal ik er dan voor zorgen dat deze gegevens ook voor anderen beschikbaar komen.

Schema HAART

Ten minste drie dagen de HAART middelen innemen alvorens dichloorazijn in te nemen:
· AZT (azidothymidine (Retrovir AZT) 2 dd 300 mg),
· DDI (didanosine (Videx) 2 dd 400 mg) en
· Viramune, (nevirapine (Viramune) 2 dd 100 mg).

Met HAART middelen doorgaan met slikken. Voornaamste bijwerking is misselijkheid. Bij misselijkheid liet ik de avonddoseringen van AZT een DDI weg. Ik verwacht dat Viramune de belangrijkste component is van de behandeling, dus daarmee proberen door te gaan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOEVOEGING (aanvulling Dr.Huppes per 5 augustus 2008)!
.
DCA (het zout = Natrium-Dichloorazijn, dus niet het zuur gebruiken)!
.
Buiten de hierboven genoemde personen was er nog een persoon die tegen zijn prostaatkanker allereerst enkele weken eenmaal per week 60 mg per kilo lichaamsgewicht DCA (dichloorazijn) innam. De grootte van zijn kanker was toen niet afgenomen, maar ook niet toegenomen. Dus er was wel effect op zijn kanker van het DCA (dichloorazijn), maar dat effect was te klein om hem te kunnen genezen.
.
Ik vond dat deze persoon moest stoppen met DCA (dichloorazijn) en iets anders moest proberen. Ik vond dat het erop leek dat hij met DCA (dichloorazijn) niet kon genezen van zijn kanker. Deze persoon was het hiermee helemaal niet eens. Hij verhoogde de inname frequentie van DCA (dichloorazijn) van eenmaal per week naar driemaal per week. Hij hield de dosis per keer innemen op 60 mg per kilo lichaamsgewicht. (Hij ging dus over op hetzelfde schema als ikzelf gebruikte in de periode week 2-8.) Het effect was voor mij onverwacht goed. Reeds na twee weken was zijn kanker 75% kleiner geworden.
.
Op grond van de ervaring van deze persoon, en ook mijn eigen ervaring, lijkt het dus aangewezen de DCA (dichloorazijn) drie maal per week in te nemen. Het lijkt dat driemaal per week DCA (dichloorazijn) innemen, effectiever is dan een lagere inname frequentie.
.
Hierbij moet opgemerkt worden dat driemaal per week 90 mg per kilo lichaamsgewicht, zoals ik aanvankelijk deed, een zeer straffe dosering is. Zelfs driemaal in de week 60 mg per kilo lichaamsgewicht is een straffe dosering. Ik verwacht dat veel mensen met kanker toch liever minder vaak DCA (dichloorazijn) zullen willen innemen.
.
Mogelijk kan, in combinatie met HAART, de inname frequentie van DCA (dichloorazijn) omlaag gebracht worden. Bij voorkeur wordt dan tweemaal per week of eenmaal per week DCA (dichloorazijn) ingenomen. Ik verwacht dat het minder vaak innemen van DCA (dichloorazijn) dan eenmaal in de twee weken geen zin heeft.
.
Drie uur voorafgaand aan mijn inname van DCA (dichloorazijn) at ik niet meer en dronk ik alleen nog water en thee zonder suiker of melk. Na inname van het DCA (dichloorazijn) at ik net zomin gedurende een periode van acht uur. In die periode dronk ik ook thee zonder suiker en melk. Soms appelsap.
.
Een uur tot twintig minuten voorafgaand aan DCA (dichloorazijn) nam ik citroenzuur in. Veel mensen hebben mij verteld dat zij misselijk worden van citroenzuur. Ik hoop dat zij een klein beetje citroenzuur wel verdragen. Ook na afloop als ik me flauw voelde nam ik af toe een paar gram citroenzuur in. Overigens is het innemen van citroenzuur niet essentieel voor de behandeling met DCA (dichloorazijn). Het citroenzuur verminderd slechts de kans op bijwerkingen van het DCA (dichloorazijn), zonder dat het de werking van het DCA (dichloorazijn) vermindert. Samenvatting:
.
Week 1: DCA (dichloorazijn) 3x per week 90 mg per kilo lichaamsgewicht.
.
Week 2-8: DCA (dichloorazijn) 3x per week 60 mg per kilo lichaamsgewicht.
.
Stoppen bij spiertrekkingen aan de voeten of benen. Stoppen met DCA (dichloorazijn) bij tintelingen aan de vingers en tenen. Bij twijfel, raadpleeg een arts. Als gestopt wordt met DCA (dichloorazijn) kan ook gestopt worden met HAART. De HAART therapie dient slechts ter versterking van de DCA (dichloorazijn) behandeling.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOEVOEGING (aanvulling Dr.Huppes op 11 augustus 2008)
.
Via het Nederlands Kanker Instituut (NKI): http://www.nki.nl/ is het volgende gemeld: Het document van Dr. Wim Huppes heb ik, Dr. Joke Baars, gelezen.
.
De DCA kan zeer ernstige effecten hebben op ons zenuwstelsel, hetgeen versterkt kan worden door de HAART, ook al slikken de patiënten hoge doses vitaminen. Indien u merkt dat u tintelingen krijgt in handen, voeten, last van duizeligheid, moeilijkheden met de coördinatie van bewegingen, verzoek ik u dringend onmiddellijk te stoppen met alle medicatie. Deze klachten zijn helaas soms van blijvende aard. Hoe sneller men stopt, hoe meer kans men heeft dat het weer over gaat. We hebben een patient gehad die blijvende schade aan de kleine hersenen heeft overgehouden door gebruik van dichloorazijn (DCA), waardoor hij nu blijvende evenwichtsproblemen heeft. Het is gemeld aan de LAREB, een landelijk bureau waar bijwerkingen gemeld worden: http://www.lareb.nl/ Onschuldig is dit middel dus niet.

Daarnaast kan DCA en kunnen ook de HAART medicijnen ernstige leverfunctiestoornis-sen veroorzaken. Mijn voorstel is de leverfunctie d.m.v bloedonderzoek te con-troleren na 1 week gebruik en een afspraak te maken op mijn poli om te kij-ken hoe het gaat. Indien u zich erg misselijk voelt, last krijgt van geel zien of een naar gevoel rechtsboven in de buik, medicatie onmiddellijk stoppen en ons waarschuwen.
.
Opmerking Ton (webmaster): zouden ze bij de LAREB ook alle (blijvende) bij-werkingen van chemo en/of bestraling hebben gemeld, want zo onschuldig zijn deze, zeer mensonvriendelijke (giftige), behandelingen.... absoluut niet?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Toevoeging Ton (webmaster):
.Zie voor (meer) info eventueel ook nog de website van Jan Tempelman: http://www.xs4all.nl/~indrabbe/JanStuff/Telomerase%20remmers%20combineren%20met%20dichloorazijn.html en/of: http://www.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=uw_ve.Huppes
.
Zie hier: http://www.fonteine.com/dca_kanker.html de DCA-therapie die Dr. W.Huppes op zichzelf heeft toegepast en dat uiteindelijk heeft geleid tot zijn genezing, waarbij hij dus aanvankelijke is gestart met het gebruik van HAART.
.
DCA kan men in Nederland kopen (waarschijnlijk alleen op dokters-recept) bij apotheek Mierlo-Hout (Helmond): http://www.mierlohout.nl/nieuws/index.html
.
Verdere (laatste) informatie:
.
Arts-bioloog Drs. E. Valstar, voorzitter van het Nederlands Genootschap Orthomoleculaire Oncologie (NGOO) zie: http://www.ngoo.nl/ (ledenlijst), heeft per e-mail kenbaar gemaakt aan Kees Braam, webmaster van de website: http://www.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=uw_ve.Huppes dat hij DCA-behan-deling (met toevoegingen) van kankerpatienten zal promoten/ ondersteunen.

PRIJZEN HAART MIDDELEN
Na informatie bij een willekeurige apotheek over de kosten van HAART mid-delen in de door Dr.W.Huppes aangegeven doseringen werden de volgende prijzen doorgegeven per 15 augustus 2008:

AZT....................... dosering 2 dd 300 mg Є .757,00
DDI....................... dosering 2 dd 400 mg Є 1109,00
Viramune (nevapirine)..... dosering 2 dd 100 mg Є
.411,00
------------------------------------------------------------Totaal over 3 maanden € 2277,00 oftewel € 759,00 per maand.
.
LET OP!
.De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op een gebruik van 3 maanden en het betreft hier A-merken. Mogelijk zijn er ook generieke versies (namaak met dezelfde werkzame stof als het oorspronkelijke) van deze medicijnen op de markt, die dan waarschijnlijk ook goedkoper zijn. Deskundigen/artsen ver-wachten dat Viramune de belangrijkste component van HAART middelen is.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIEUW, medio december 2008, DCA-website Nederland: http://dcasite.nl/home/


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.: www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmaster van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor verdere info effectieve behandelingen!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

woensdag 30 juli 2008

Oproep oud-rechter aan journalistiek Nederland!!

.
Op woensdag 30 juli 2008 is op de website/forum van "De Journalist": http://www.dejournalist.nl/opinie/bericht/de-gemiddelde-journalist-is-een-medisch-analfabeet onderstaande oproep/boodschap aan de journalistiek in Nederland geplaatst, door Mr. N.H. de Vries (oud-rechter).
.
Wij ondersteunen deze oproep, want ook ons streven is mede gericht op integratieve geneeskunde (vrijheid van therapiekeuze) waarin het beste uit de reguliere geneeskunde en de complementaire geneeskunde -tot heil van de Nederlandse patient- wordt gecombineerd en dat in ernstige mate wordt belemmerd en ondermijnd door de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK).
.
Ook Ron Fonteine schreef een open brief (2008) aan journalistiek Nederland.
.
Zie ook open brief aan antikwakker  Dr. Cees Renckens-VtdK van Ron Fonteine-Leefbewust en overige info, betrekking hebbende op deze.. verwerpelijke club.
BOODSCHAP
.
Journalisten van Nederland, (zowel, in de terminologie van Frits van Dam: de middelmatige, alsook de briljante),
.
Leent Uw oor niet meer voor de huiveringwekkende propaganda van de Vereniging tegen de kwakzalverij voor een totalitaire geneeskunde, die, met terzijdestelling van de publieke beschaving, tot stand moet komen door middel van een beroepsverbod voor complementair werkende artsen en therapeuten.
.
Zie de website http://www.iocob.nl waarop in den brede de heilloze toekomst van de geneeskunde wordt geschetst zoals Cees Renckens, Frits van Dam en Jan Willem Nienhuys c.s. die aan de Nederlandse samenleving dwingend willen opleggen.
.
Maakt U allen sterk voor een positieve berichtgeving over de urgentie van de spoedige totstandkoming van een waarlijk integratieve geneeskunde waarin het beste uit de reguliere geneeskunde en uit de (bewezen) complementaire geneeskunde- tot heil van de Nederlandse patient - wordt gecombineerd.
.
Doorziet, geachte journalisten, hoezeer U voortdurend dreigt te worden misleid door de Vereniging tegen de kwakzalverij bij haar eindeloze herhaling van de achterhaalde mythe als zou er voor een scala van complementaire geneeswijzen geen wetenschappelijke bewijs bestaan. De website van IOCOB bevat in dit opzicht alle relevante informatie.
.
Weest dus geen boodschapper van de Vereniging tegen de kwakzalverij welker verderfelijke ideeen de Nederlandse patient voor jaren op achter-stand zetten.
.
Met de meeste hoogachting,
.
Mr. N.H. de Vries, oud-rechter
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
UPDATE OKTOBER 2010
.
 Dr. Cees Renckens en zijn extreem foute organisatie kun je rangschik-ken in het hokje gehersenspoelde en misdadige idioten die hoogstwaar-schijnlijk financiele belangen binnen de Farmaceutische Maffia bezitten. Daarbij wil ik de Mainstream Media (MSM) ook hartelijk bedanken voor het voor de zoveelste maal bevestigen van deze farmacheutische leugen! Lees verder bij Anarchiel, 2 oktober 2010 naar aanleiding van een artikel in de media betreffende alternatieve geneeskunde en komende bezuinigen!
.
De doorgedraaide medische fundementalisten van de antikwak brigade VtdK, onder leiding van Dr. C. Renckens en Prof. F. van Dam, beweren dat alternatieve geneeswijzen gevaarlijke en onzinnige geldverspilling zijn, wat wederom misleiding - volksverlakkerij is en wordt gelogenstraft door...
.
Semi-alternatieve huisarts werkt stuk goedkoper en... patiënten van huis-artsen die ook alternatieve geneeswijzen aanbieden gebruiken minder me-dicijnen, worden minder vaak in het ziekenhuis opgenomen en de levens-verwachting ligt zelfs hoger dan voor patiënten van reguliere artsen, aldus het onderzoek en lees eventueel ook bij WantToKnow en/of het... IOCOB.
.
De dwaalwegen van Dr. Cees Renckens en het is een groot raadsel hoe deze man ooit... heeft kunnen promoveren door Dr. C.F. Stolper (huisarts).
.
ENQUETE... 86% ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN WERKEN WEL!
.
In een lang (en vernietigend) ‘Weerwoord aan de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK)’ op Nederlands grootste website voor complementaire en alternatieve geneeskunde, stichting IOCOB is onderaan de uitslag van een enquete te vinden die luid....
.
Volgens een enquete in april 2010 onder abonnees van het tijdschrift 'Arts en Auto' waren ruim 4.000 respondenten (medici en andere hoog opge-leide zorgprofessionals) van mening dat.... 86 % van de alternatieve ge-neeswijzen wel werken!! Zie hier de volledige enquete

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.:
www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmas-ter van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor alle verdere informatie!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.succesboeken.nl