dinsdag 5 januari 2010

Henk Trentelman overleden...... 19 augustus 2010.

.
UPDATE 28 AUGUSTUS 2010
.
Na ruim 14 jaar heeft Henk Trentelman (72) zijn moedige strijd te-gen kanker alsnog moeten opgeven en is rustig ingeslapen op don-derdagavond 19 augustus 2010 (23.45). De rouwdienst zal plaats-vinden bij het 'Uitvaartverzorgings-centrum Mijnhart’ te Oosterbeek aan de Utrechtseweg 220... donderdag 26 augustus 2010 (10.30 uur).
.
Namens de landelijke Werkgoep Welzijn Kankerpatiënten (WWK) is er een internet condoleance-register geopend dat HIER is te vinden.
.
Anneke Bleeker, oprichter van de website verontruste moeders, be-licht in ‘schrijfsels’ de meest recente gebeurtenissen op vaccinatie-, voedings- of ander actueel gebied en is van mening dat Henk Trentel-man het grootste boeket bloemen verdient dat ze maar zou kunnen vasthouden en... wij zijn het daar geheel mee eens. Meer van Anneke.
.
AFSCHEIDSDIENST
.
Tijdens een meer dan twee uur durende dienst en onder grote be-langstelling (bijna 200 personen), is op donderdag 26 augustus, op waardige wijze afscheid genomen van Drs. H.J. (Henk) Trentelman. Een (groot) aantal aanwezigen kreeg de gelegenheid het woord te voeren om hem te herdenken door terugblik op zijn bewogen leven.
.
De epiloog was, tot veler verrassing, van Henk zelf! Zijn slotrede kwam via een beeldscherm waarop hij familie, vrienden en andere dierbaren toesprak, middels eerder (13-12-2009) opgenomen video.
.
Henk, rust in vrede en… jouw tomeloze inzet voor therapievrijheid zal worden voortgezet door mensen die ook de moed hebben tegen de stroom in te roeien. Jij roeide voorop maar moest noodge-dwongen afhaken! Wij en vele anderen roeien verder, blijven je mis-sen en........ zult oneindig in ons aller herinnering blijven voortleven!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
WAT VOORAF GING
.
Op Kerstavond, 24 december 2009, is Drs. Henk Trentelman opgenomen in het ziekenhuis. Uitzaaiingen in zijn wervelkolom, als gevolg van een, gedu-rende vele jaren ingekapselde, prostaattumor, hebben ertoe geleid dat es-sentiële zenuwen bekneld zijn geraakt, waardoor een dwarslaesie ontstond!
.
Henk, mede-initiatiefnemer van de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpa-tienten (WWK), kreeg in 1996 van zijn oncoloog te horen: ‘Indien u geen che-motherapie ondergaat, dan zult u het ziekenhuis binnen zes maanden hori-zontaal verlaten’! Henk heeft destijds echter gekozen voor andere mogelijk-heden, mede ingegeven door trieste ervaringen van zijn familieleden na on-dergaan van de reguliere protocollen: zijn vader, moeder, broer en zus zijn, na chemotherapie - bestraling voor verschillende kankervormen, overleden!
.
Aangezien Henk zijn leven tot nu toe te danken heeft aan complementaire be-handelingen, is hij een fervent pleitbezorger van het recht op die behande-lingen voor alle kankerpatiënten. Destijds heeft een dendritische cel- en hyperthermiebehandeling in de kliniek bij Dr. Robert Gorter in Keulen er mede toe geleid, dat zijn dodelijke prostaattumor werd ingekapseld en het risico op uitzaaiing gedurende een groot aantal jaren geminimaliseerd werd.
.
Dit recht bepleit hij ook weer in een gesprek met BN-er Léonie Sazias in het kader van NL DOET (19-20 maart 2010) en in vier delen is te zien op ‘You Tube’
.
Therapievrijheid voor kankerpatiënten, dus de vrijheid om de therapie te kie-zen die je zelf wilt, was het streven van Henk Trentelman..Als argeloze lezer denk je dan: ‘Maar die vrijheid hebben we toch?’ Je wordt toch niet met het mes op de keel tot chemotherapie of bestraling gedwongen? Dat is waar, maar je kunt je afvragen in hoeverre er echt sprake is van vrije keuze, als de informatie die je van reguliere zijde krijgt voorgeschoteld, niet deugt en als de wegen naar alternatieve routes op allerlei manieren geblokkeerd wor-den, ”aldus Petra Pronk in boekrecensie Uitzicht", Moermanvereniging (2008).
 .
Dat is ook wat Henk Trentelman in zijn boek "Chemo? Of kan ik zélf kiezen?aantoont en waarover in het voorwoord werd geschreven door:
.
Dr. H.C. (Hans) Moolenburgh, arts en schrijver:
Voor mij als arts is het beschamend, dat dit boek niet door een arts is ge-schreven, maar door een kankerpatiënt. Eigenlijk is het boek één grote schreeuw, die de gevoelens van tienduizenden patiënten vertolkt: ‘Zou er eindelijk eens iemand willen luisteren naar..... wat wij, patiënten, zelf willen?'
.
Wieger Rekker, Heilpraktiker te Gronau, Duitsland:
Henk laat in zijn boek zien hoe de politiek en de farmaceutische industrie be-palen hoe een patiënt behandeld dient te worden. Ik hoop en wens, dat het lezen van dit boek een nieuwe vrijheid zal brengen: de vrijheid om zélf te be-slissen voor welke behandeling je kiest.
.
Het boek Chemo? Of kan ik zélf kiezen? is in november 2008 uitgegeven door 'Succesboeken'. Eerder verscheen van hem... 'Voor en na de diagnose'.
.
Ir. Linda Woudstra en actiegroep!
Inmiddels heeft Linda Woudstra naar aanleiding van een oproep van Henk Trentelman en de Werkgroep Welzijn Kankerpatiënten om een actiegroep op te richten, die er voor gaat strijden om voor kankerpatiënten in Nederland therapievrijheid te krijgen, de handschoen opgepakt en een actiegroep in het leven geroepen (10 april 2010)! Wij zijn Linda zeer erkentelijk voor haar steun.
.
De WWK-leden wensen zijn echtgenote, kinderen, familie en dierbaren heel veel sterkte, kracht en wijsheid toe in deze, voor hen zware en moeilijke tijd.
.
Indien u wilt u reageren op dit bericht, stuur dan een e-mail naar: info@welzijnkanker.nl
.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.:
www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens webmas-ter van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor alle verdere informatie!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl