woensdag 18 maart 2009

Briefwisseling WWK en.. KWF-kankerbestrijding!

.
Hieronder de briefwisseling tussen landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpa-tienten (WWK-7 augustus 2008) en Koningin Wilhelmina Fonds (KWF-27 augus-tus 2008), zoals die zijn afgedrukt in het boek 'Chemo? Of kan ik zelf kiezen?.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
.
APPENDIX II (pagina 287 t/m 292)
.
Briefwisseling tussen WWK en KWF

Brief, gericht aan KWF (7 augustus 2008)

Aan de Voorzitter van de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds
voor de Nederlandse Kankerbestrijding,
Mr. Dr. Marten Oosting.

Zeer geachte heer Oosting,

Tijdens de periodieke bijeenkomsten van onze Werkgroep Welzijn Kanker-patiënten (WWK) komt, zoals u zich uiteraard zult kunnen voorstellen, regelmatig het KWF ter sprake. Ieder van ons bezoekt met grote regelmaat uw website, teneinde op de hoogte te blijven van uw voor kankerpatiënten zo belangrijke activiteiten. Bestudering van uw professionele site geeft de patiënt heldere voorlichting en een uitstekende begeleiding bij het nemen van niet zelden moeilijke beslissingen. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het item ‘Hoe een keuze te maken?’. U stelt dan ook terecht ‘Een betrouwbaar startpunt voor het zoeken op internet is deze website en
http://www.kanker.info/‘.

Waarom benaderen we u?
Omdat we graag met u meedenken en we er daarbij van uitgaan, dat iedere suggestie welkom is, mits voldoende beargumenteerd. In dat verband vertrouwen we er dan ook op, dat u de bereidheid zult hebben verder te lezen.

Uitgangspunt van onze gedachtegang vormt de zin, waarmee het hierboven genoemde item aanvangt, te weten:
‘Het allerbelangrijkste is -en zulks beamen wij ten volle- dat u zélf beslist of u wel of niet een aanvullende behandeling wilt volgen. Het gaat om ú. U heeft het volste recht om volgens uw eigen wensen te handelen.’
En bij de Checklist Aanvullende Behandelingen merkt u onder meer op:
‘Wantrouw een therapeut, die zegt kanker te kunnen genezen zonder enig bewijs daarvan te hebben in de vorm van artikelen in medische tijdschriften.’

Napoleon heeft ooit opgemerkt dat het aantal argumenten dat naar voren wordt gebracht omgekeerd evenredig is met de mate van overtuigingskracht. Wij menen zijn standpunt te kunnen verdedigen en als we hierna nog enkele andere opmerkingen uwerzijds naar voren brengen, dan zijn dit geen argumenten, doch betreft dit een duidelijke onderbouwing van ons nog uit te brengen verzoek, ondersteund door uw eigen visie ter zake.

Bij het onderwerp Homeopathie stelt u terecht: Er is weliswaar onderzoek gedaan naar de mogelijke waarde van homeopathie, maar volgens wetenschappelijke normen voldoet dit onderzoek niet. Bij Antroposofische geneeswijze merkt u op: Er is nooit grootschalig onderzoek gedaan naar de mogelijke waarde van de antroposofische geneeswijze, waardoor een uitspraak over het effect van deze aanvullende behandeling niet mogelijk is. En bij het onderwerp Voeding: Er bestaat geen kant-en-klaar dieet, waarvan wetenschappelijk is bewezen, dat het een positieve invloed heeft op het verloop van kanker.

Op 16 november 2007 lazen we:
KWF Kankerbestrijding publiceert binnenkort op internet een overzicht van alternatieve therapieën tegen kanker, waarvan ten onrechte wordt beweerd dat ze de ziekte kunnen genezen. De zwarte lijst is bedoeld als waarschuwing voor kankerpatiënten die hun heil zoeken in het alternatieve circuit of daarover nadenken. Volgens KWF Kankerbestrijding gaat het om 30 procent van de 35 tot 40 duizend kankerpatiënten.

We houden dit percentage nog even vast en maken een sprong naar elders op uw site, daar lezen we onder meer, dat KWF Kankerbestrijding in 1949 is opgericht om, bovenop wat de overheid al doet, extra activiteiten mogelijk te maken voor de kankerbestrijding in ons land en dat al het geld moet komen van giften van de bevolking, want overheidssubsidie wordt niet ontvangen.

In een artikel van de journaliste Sonja Crielaard (juni 2008) wordt gewag gemaakt van het feit, dat het KWF zich beklaagt, dat er te weinig mensen meedoen aan klinische studies, waarin middelen tegen kanker worden getest. Hierdoor duurt het te lang voordat wetenschappelijke inzichten worden vertaald in behandelmethodes.

Komend tot de essentie:
Eind maart 2008 werd er in Engeland door het Ministerie van Volksge-zondheid een uiterst belangrijke beslissing genomen met de invoering van 19 (!) specialistische gezondheidscentra:
.
· BBC: Untested drugs for terminally ill. Doctors hope to speed up the approval time. Cancer drugs which have not been tested on humans are to be given to terminally ill patients by the National Health Service. St. Bartholomew's Hospital in London will be the first.
· Guardian Unlimited: Terminally ill patients to get untested drugs. Untested cancer drugs are to be given to terminally ill patients in an effort to prolong life and refine new drugs during treatment. The Department of Health has approved a network of 19 specialists centers!


We citeren daarbij nog graag professor John Gribben, hoofd van het Bart's Experimental Cancer Medicine Centre:
.
‘We are not talking about cutting any corners in terms of patients' safety. We would argue that for patients who have got cancer 10 years is too long to wait and we have got to try to cut that period down as much as possible. Blood samples from patients will be analyzed within a day in an in-house laboratory and the treatment only continued if it proves effective. We no longer have to wait to complete a study to see what happens to the cancer. We can get a very early clue on whether the drug is doing what we want it to do. What we are looking for is drugs that will kill the cancer cells, but leave the rest of the patient intact.

U leest hieruit onder meer dat de gebruikelijke testtijd voor nieuwe medicijnen en therapieën bij benadering wordt gehalveerd. Uiteraard ligt de overname van een dergelijk initiatief niet binnen de -financiële- mogelijkheden van het KWF.
.
Echter, terugkomend op de hierboven genoemde 30 procent en een en ander geprojecteerd op het feit dat de financiële middelen van het KWF worden gefourneerd door het Nederlandse volk, zou een initiatief van het KWF om -in uw terminologie- aanvullende behandelingen tot onderwerp te maken van een wetenschappelijk onderzoek zeer worden gewaardeerd.

Graag zouden we op korte termijn uw standpunt in dezen willen ver-nemen.

Dit schrijven, mede gericht aan uw algemeen directeur, de heer Dr. A.J.G.M. Hanselaar, zal tevens als aangetekend stuk worden verzonden naar uw postadres te Amsterdam.

Hoogachtend,

Drs. H.J. Trentelman
Voorzitter WWK

Cc.: Dr. A.J.G.M. Hanselaar, algemeen directeur
--------------------------------------------------------------------------------------
.
Antwoord KWF (27 augustus 2008)

Werkgroep Welzijn Kankerpatiënten Postbus 75508
t.a.v. drs. H.J. Trentelman 1070 AM Amsterdam

p/a:
werkgroepWK@gmail.com T (020) 570 05 00 F (020) 675 03 02
Giro 26000
http://www.kwfkankerbestrijding.nl/

CONTACTPERSOON
A.G.J.M. Hanselaar
E
directiesecretariaat@kwfkankerbestrijding.nl
T (020) 57 00 510
Datum 27 augustus 2008
Onderwerp Uw brief van 7 augustus jl.
Ons kenmerk TH/lg/08.205

Geachte meneer Trentelman,

Hartelijk dank voor uw brief van 7 augustus jl. Graag ga ik in op de vra-gen en suggesties die u ons heeft voorgelegd.

KWF Kankerbestrijding is een belangrijke financier van wetenschappelijk kankeronderzoek in Nederland. Resultaten van dit onderzoek moeten zo snel mogelijk ten goede komen aan de patiënt met kanker. Ook de komende jaren zullen wij krachtig blijven investeren in wetenschappelijk kankeronderzoek en de toepassing van de resultaten daarvan.
.
Waar we mogelijkheden zien om het onderzoek te versnellen, laten we dit niet na. Zo zijn we bijvoorbeeld in samenwerking met twee integrale kankercentra bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe website, waar kankerpatiënten een overzicht kunnen vinden van lopende trials.

Veel dank voor uw informatie over de specialistische centra in Engeland waar medicijnen die nog in onderzoek zijn, aan ernstig zieke kankerpatiënten worden gegeven. We zullen deze activiteiten graag nader onder de loep nemen om na te gaan in hoeverre iets dergelijks ook voor Nederland toepasbaar zou zijn.

Het wetenschappelijk onderzoek dat wij financieren, beslaat het totale gebied van de kankerbestrijding. Wij sluiten op voorhand geen terreinen en thema’s uit. Voorstellen voor onderzoeksprojecten vanuit de Nederlandse onderzoeksinstellingen zijn welkom. Wij beoordelen deze voorstellen volgens de wetenschappelijke standaarden om te bezien of deze voor subsidiëring in aanmerking kunnen komen.
.
Voor nadere informatie over de procedure verwijs ik u graag naar onze website http://www.kwfkankerbestrijding.nl/
.
Klik op Onderzoek>KWF Kankerbestrijding voor onderzoekers>Informatie over subsidies.

Erop vertrouwend u voldoende te hebben geïnformeerd,

met vriendelijke groet,

Dr. Ton Hanselaar
Algemeen directeur
.
--------------------------------------------------------------------------------------
Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, W.W.K.: www.kankerwelzijn.nl en www.chemo-versus-hippocrates.nl/ en tevens web-master van: www.natriumbicarbonaat.blogspot.com voor alle verdere informatie.
--------------------------------------------------------------------------------------

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl