zondag 26 september 2010

Voorstanders andere aanpak..... gezondheidszorg!


.................................LAATSTE UPDATE: 12 JUNI 2012..   ........  .................
DR. W. HUPPES... GEZONDHEIDSZORG DOODZIEK.. WE ZIJN DE KLOS... LEES VERDER
Als deskundige wist hij zichzelf voor 35 euro alternatief te genezen van zijn dodelijke prostaatkanker! Hij gebruikte DCA oftewel dichlooracetaat. Meer info..... hier en hier.
WAAROM IS DE GEZONDHEIDSZORG ZO ZIEK!? ANALYSE DOOR 'ENZYMTHERAPIE!'
.
SCHOKKENDE STAND VAN ZAKEN!
.
Zo'n 100 jaar geleden had slechts 1 op de 8000 mensen een vorm van kanker. Nu is dat 1 op de 3 en de tendens is helaas nog stijgen-de! De problematiek is zeer ernstig, want er zijn ook nog zo'n 6 mil-joen chronisch zieken en (cbs) 80% gebruikt een vorm van medica-tie! Aandoeningen als diabetes, alzheimer, parkinson, reuma, ast-ma, adhd en meer blijven explosief stijgen evenals de zorgkosten! We worden ouder zegt men, maar ook zieker! Wat is er de laatste eeuw, op een dergelijk dramatische wijze, misgegaan!? Een revo-lutionaire geheel andere aanpak is dringend gewenst! De tijd is op!
.
Jaarlijks overlijden wereldwijd bijna 10 miljoen mensen aan kan-ker en meer dan 12 miljoen krijgen de diagnose kanker en de ten-dens is alleen maar toename, evenals voor andere aandoeningen!
.
Behandelen van kanker is in 40 jaar met slechts 5 % verbeterd en onder-zoekers-oncologen falen volledig met de huidige aanpak van kanker, is een hoofdartikel in de 'New York Times' waarin de vloer wordt aangeveegt met deze aanpak! Hoogste tijd dus voor een andere aanpak gezondheidszorg!
.
Er worden dus al decennia lang miljarden aan onderzoek uitgegeven om vast te stellen wat de oorzaak is en hoe deze te genezen. Tot nu toe met een een beperkt en niet consistent resultaat. De vraag is dan ook of het in-geslagen pad (jaar of 90 geleden) het enige juiste is en of die miljarden niet gewoon verkwist dan wel jammerlijk weggegooid geld zijn?!! Mede om deze reden ondersteunen wij het advies van Ir. Linda Woudstra om niet meer te doneren aan KWF! Hoogste tijd voor.. effectieve alternatieven!
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
INTERNATIONAAL CONGRES AANPAK KANKER (NAJAAR 2012)
Innovatie KankerpatiëntenZorg (InKaZo), een initiatief van vier vrouwen die zich zorgen maken over de kwaliteit van zorg aan kankerpatiënten in Nederland. Een blog alleen is niet genoeg en daarom organiseren zij een internationaal congres waar nieuwe ideeen over de aanpak van kanker kunnen worden besproken door sprekers uit de hele wereld. Meldt u aan.
.
Voorts willen zij een dialoog op gang brengen over vrijheid therapiekeuze voor patiënten en arts, opdat er gezocht wordt naar innovatieve manieren om de effectiviteit, duurzaamheid en kwaliteit van de kankerpatiëntenzorg in Nederland te verbeteren. Zij nodigen overheid, verzekeraars-patiëntenver-enigingen, ziekenhuisdirecties, verplegenden, specialisten, therapeuten, begeleiders, hulpverleners, huisartsen en patiënten uit voor deelneming..

--------------------------------------------------------------------------------------
DR. JOHAN OLDENKAMP... SOPN EN WEIGERING BETALING ZORGPREMIE!
SOPN... Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland is een nieuwe partij in Nederland (per 25 mei 2012). Dr. Johan Oldenkamp is de lijsttrekker (Applaus). Hier zijn website en bij WantToknow aanvullende info. Ook aandacht bij reguliere media.... Volkskrant - Trouw.
.
Psycholoog Dr. Johan Oldenkamp (video) is ziek van de zorg en weigert afsluiting zorgverzekering. Gevolg een executieverkoop! Hij viert thuis feest met de deurwaarder, op 16 maart 2012! Zorgverzekering via Artabana: be-taalbaar en fair. Meer info hier. Deurwaarder laat verstek gaan tijdens feestje ‘zorgeloos gezond’ van Dr. J. Oldenkamp. Witte jassen criminaliteit en video-verslag. Totaal overzicht van de activiteiten op de website Johan 'Pateo.nl'.
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
WERELD OP DRIFT,… PRACHTIG INITIATIEF!
'Wereld op Drift’ wil nieuwe inzichten rondom psychische problemen over het voetlicht brengen. Dit initiatief heeft echter een voorgeschiedenis ge-had van 10 jaar…  want in 2001 benaderde Harry Beckers... Ronald Jan Heijn om hem te ondersteunen in het breder bekend maken van de werke-lijke oorzaken van psychosen, schizofrenie en het ‘horen van stemmen’. Lees hier verder en teken zeker ook.. de petitie (update per 16 juli 2011)..
--------------------------------------------------------------------------------------
ALGEMENE VERENIGING MEDISCH VERZEKERDEN (AVMV).... WORDT LID!
.
In tegenstelling tot de huidige financiële en economische crisis verkeert de gezondheidszorg al vele jaren in een steeds grotere continue crisis. De gelden die de overheid besteedt aan de gezondheidszorg blijven maar stij-gen en derhalve ook de premies! De zorg (verzekering) wordt dus alsmaar duurder en nagenoeg onbetaalbaar! Ondertussen neemt het aantal men-sen met overgewicht, diabetes, astma, alzheimer, adhd en kanker drama-tisch toe. Kortom, we spannen al jaren het gezondheidspaard achter de wagen en dat moet veranderen! Lees hier verder.... en/of sluit u aan als lid.

Tijd voor actie! Zie doelstellingen  en 'Deltaplan gezondheidszorg'!
. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
OUD GEDIENDEN STARTEN HET BEDRIJF.... CINDERELLA THERAPEUTICS!
.
Een collectief van gerenommeerde Nederlandse-Amerikaanse (oud) art-sen, wetenschappers, juristen gaat zich belangeloos inzetten voor de ont-wikkeling en productie van veelbelovende en vaak essentiële geneesmidde-len die niet... door de gevestigde farmaceutische industrie (verder) worden ontwikkeld, omdat ze... te weinig of helemaal geen winst zullen opleveren!
Cinderella Therapeutics is een nieuw bedrijf en op 14 september 2010 in de openbaarheid getreden. Dit geweldige Nederlandse initiatief (primeur) stelt verwaarloosde medicijnen van grote farmaceutische industrieën te-gen kostprijs ter beschikking aan artsen en patiënten die overal ter wereld ongebruikt op de plank liggen, gedumpt door farmaceutische industrieën die vreesden dat het product nooit winstgevend zou zijn en/of zou worden!
Men gaat de ontwikkeling van zulke verwaarloosde middelen zelf ter hand nemen. Een en ander in samenwerking met artsen, onderzoekers en finan-ciers met gedrevenheid als motief, zonder eigenbelang en winstoogmerk. Een 'open source' systeem waarbij iedereen die kan bijdragen.. welkom is.
Het project dat als eerste is opgepakt betreft een nieuwe behandeling van gerecidiveerde hersentumoren. Bij gebleken effectiviteit zal deze methode ook kunnen worden toegepast voor diverse ander vormen van slecht behan-delbare kanker. Een vijftal andere projecten zijn al..... in de onderzoekfase.
Maak kennis met Cinderella en klik op de filmpjes om de verhalen van de initiatiefnemers, de onderzoekers en ook de patiënten te beluisteren. Be-kijk de interviews, reageer en.. denk ook mee met Cinderella Therapeutics.
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIEUWE STICHTING VOOR DE RECHTEN VAN DE PATIENT(EN)!

Deze stichting is opgericht (mei 2010) door Drs. Hans van Montfort (met echtgenote en dochter), een gefrustreerd natuurgeneeskundig arts die bij-na was gestopt, maar zijn frustratie heeft omgezet in actie. Je kunt gratis lid worden en/of doneren. Doel is om 100.000 of meer leden te verzamelen om zo een stem in Den Haag te krijgen met betrekking tot vrijheid van the-rapie-zorgkeuze! Meld u hier aan als lid/donateur en.. bekijk ook de poll.
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
UITBREIDING 'EVIDENCE-BASED' BEHANDELING VAN KANKER!
.
RCT (Reliable Cancer Therapies) is een non-profit organisatie met als doel het verstrekken van informatie over betrouwbare behandelingen van kanker en de financiering voor ontwikkeling van veelbelovende (alternatieve) thera-pieën tegen kanker. Bekijk lopende projecten, waaronder bicarbonaat. 
.
Initiatiefnemer RCT (betrouwbare kankertherapieën) is landbouwkundig ingenieur Luc Verelst, afkomstig uit Belgie en thans woonachtig in Zwitser-land. Het Luc Verelst - fonds haalt.. baarmoederkanker uit de vergeethoek
.
RCT lanceert een wereldwijde website voor kankerbehandelingen.
Reliable Cancer Therapies (RCT) lanceerde een universele online data-bank die op onderzoek gebaseerde informatie over kankerbehandelingen verstrekt. Met deze databank hoopt RCT de betrouwbare behandelingsmo-gelijkheden voor patiënten met kanker te verruimen (update 6 april 2011).
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
WERKGROEP WELZIJN KANKERPATIENTEN (WWK)!
.
Ook de landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK) streeft naar therapievrijheid en met name voor (terminale) kankerpatienten, want er zijn andere mogelijkheden, zoals ook de subtitel luidt van het laatste boek 'Chemo? Of kan ik zélf kiezen?' van mede-initiatiefnemer landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatienten, Drs. H.J. (Henk) Trentelman, maar... dan wel met ondersteuning-support vanuit de (reguliere) medische sector!
.
Als argeloze lezer denk je dan: ‘Maar die vrijheid hebben we toch?’ Je wordt toch niet met het mes op de keel tot chemotherapie of bestraling gedwongen? Dat is waar, maar je kunt je afvragen in hoeverre er echt spra-ke is van vrije keuze, als de informatie die je van reguliere zijde krijgt voor-geschoteld, niet deugt en als de wegen naar alternatieve routes op allerlei manieren geblokkeerd worden, aldus Petra Pronk in haar boekrecensie van het magazine 'Uitzicht', van de Moermanvereniging.... december 2008.
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
IR. LINDA WOUDSTRA EN ACTIEGROEP THERAPIEVRIJHEID!
.
Ir. Linda Woudstra (ex) borstkankerpatient heeft naar aanleiding van een oproep van Henk Trentelman en de Werkgroep Welzijn Kankerpatienten om een actiegroep op te richten die er voor gaat strijden om voor kanker-patienten in Nederland therapievrijheid te verkrijgen, de handschoen opge-pakt. Zie ook haar poll-opiniepeiling die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, evenals bij de nieuwe stichting rechten van de (kanker) patienten'!
.
Artikel Financieel Dagblad (28 maart 2011) 'Behandeling en genezing, een wereld van verschil' door Linda Woudstra en over zorgkosten op haar blog.
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PATIENTENVERENIGING 'BAAS OVER EIGEN LICHAAM' (BOEL)!
.
Patiëntenvereniging ‘Baas over eigen Lichaam’ (BoeL) presenteert zich op zaterdag 22 januari 2011 in Rotterdam met een informatiemid-dag 'Keuzes bij kanker'. Meer info of... baasovereigenlichaam@gmail.com.

.De vereniging maakt zich sterk voor keuzevrijheid en officiële erkenning van behandelingen voor mensen die de levensbedreigende ziekte kanker hebben. Het doel van de bijeenkomst is kennismaking met een aantal ver-schillende benaderingen voor het behandelen en de omgang met kanker.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NO CANCER FOUNDATION (NCF) - BELGIE!
.
Een van de doelstellingen van stichting ‘No Cancer Foundation’ (Belgie) is het ondersteunen van kankeronderzoeken die het mogelijk maken doeltref-fende behandelingen voor patiënten te realiseren die niet worden behan-deld door de traditionele methoden. Lees verder over doelstellingen met ondersteuning.. landelijke-nl Werkgroep Welzijn Kankerpatienten (WWK). 
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENEESKUNDE VOOR HET VOLK (GVHV) - BELGIE!

Geneeskunde voor het Volk (Belgie) is een netwerk van elf eerstelijnscen-tra, verspreid over heel België. Momenteel zijn er een 100-tal gezondheids-werkers actief (artsen, verpleegkundigen, diëtisten, kinésitherapeuten en meer), samen met een 60-tal administratieve medewerkers en een 100-tal vrijwilligers. Meer dan 30.000 patiënten zijn ingeschreven bij één van die centra. De eerstelijnszorgen zijn er gratis........ een lovenswaardig initiatief.

.
Dien het volk is het uitgangspunt van het eerste uur. Geneeskunde voor het Volk zet zich met hart en ziel in voor de dagelijkse noden van de mensen. Recht op gezondheid is een fundamenteel mensenrecht. Doorheen de activiteiten van dit netwerk wordt geprobeerd mensen te sensibiliseren om deel te nemen aan een proces voor een diepgaande maatschappelijke ommekeer, die dit basisrecht.. duurzaam zal realiseren.
.
Geneeskunde voor het Volk is een initiatief van de ‘Partij van de Arbeid’ voor Belgie (PVDA). De baseline ‘eerst de mensen en niet de winst' is ook de meetlat waaraan ‘Geneeskunde voor het Volk’ ontwikkelingen en alternatieven in de gezondheidszorg afmeet...... onderschrijven wij geheel.
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRENDWATCHERS ALTERNATIEVE GENEESKUNDE!
.
TrendWatchers... zijn een aantal freelance internet reporters én voorstan-ders van integratie reguliere - alternatieve geneeskunde (complementaire)..
.
Alternatieve geneeswijzen spelen een belangrijke rol voor veel mensen, maar helaas zijn er ook nog steeds veel mensen die alternatieve genees-wijzen niet serieus willen nemen terwijl deze vorm van geneeskunde al duizenden jaren bestaat en in Oosterse landen algemeen aanvaard is. Wij hopen dat wij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de algemene acceptatie van alternatieve geneeswijzen in Nederland. Kankeronderzoek!
.
--------------------------------------------------------------------------------------
VERONTRUSTE MOEDERS-VADERS EN NOG VEEL MEER BEZORGDE HELDEN!
.
Verontruste Moeders, maar ook vaders belichten de andere (schokkende) kant van de vaccinatie-medaille, want hoe dun ook er zijn altijd twee kan-ten! Zij tonen u de kant die door de verantwoordelijken meestal wordt ver-zwegen dan wel gebagatelliseerd! Anneke Bleeker, oprichtster en haar gelijknamige website, schrijft-publiceerd regelmatig artikelen (schrijfsels) die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten en waarbij ook andere ac-tuele zaken (voeding), aan de orde komen. Ze geeft lezingen in het gehele land, waarvoor aanmeldingen mogelijk. Bravo Anneke en.. de vele anderen.
.
BELFORT GROUP
Ook in Belgie bestaat een vergelijkbare groepering onder aanvoering van oud-burgemeester Peter Vereecke, tevens oprichter van de Belfort Group die ondermeer Collectieve Vaccinaties, Chemtrails en ook de Codex Alimentarius (CCC) aan de kaak stellen. Bravo Peter en de vele anderen. Dankzij zijn inzet is het misdadige fenomeen chemtrails thans stopgezet.
.
LEEFBEWUST
Ron Fonteine heeft de grootste en een van de meest kritische websites (Leefbewust) in Nederland op het gebied van alternatieve en complemen-taire geneeskunde, waar al ruim 7 miljoen bezoekers een kijkje hebben genomen! Hij schreef ook een.. erg boze brief aan journalistiek Nederland.
.
Mike Donkers, onafhankelijk autoriteit gezondheid-voeding en landbouw, schrijft waardevolle artikelen en beiden zijn ook regelmatig (dinsdagavond) te beluisteren op gezondheidradio en geven lezingen gezondheid-voeding. Hier ook waardevolle informatie van zijn hand betreffende Keltisch zeezout.
.
UITDAGINGNET
Henk Mutsaers en zijn website http://www.uitdaging.net/ zet zich ook al vele jaren op bewonderenswaardige wijze in voor gezondheid in zijn alge-meenheid en een andere aanpak hiervan. Meld je hier voor zijn nieuwsbrief.
.
Op deze pagina wil hij nieuwkomers die pas gestart zijn met hun zoek-tocht naar gezondheid richting geven om zelf onderzoek te gaan verrich-ten, omdat onze moderne gezondheidszorg inmiddels een doolhof is ge-worden, waar kunstmatige voeding en  (E-nummer) gifstoffen de gezond-heid ook nog eens ernstige schade toebrengen, evenals de.... vaccinaties!
.
Henk is tevens presentator van gezondheidradio waar Mike Donkers en Ron Fonteine ook regelmatig zijn te beluisteren op de..... dinsdagavond.
.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ONAFHANKELIJKE PATIENTENVERENIGING ENZYMTHERAPIE!
De onafhankelijke patiëntenvereniging ‘Enzymtherapie’ heeft een analyse gemaakt van de gezondheidszorg uit oprechte bezorgdheid over het lot van de patiënten, want uit onze 28 jaar ervaring weten we dat het anders en veel beter kan! Daarom geven wij adviezen en suggesties voor een andere en betere aanpak die ook nog grote besparingen kunnen opleveren.
.-------------------------------------------------------------------------------------
WEBSITES OP EEN VERGELIJKBARE GOLFLENGTE:
.
Gezondheidszorg doodziek! (Dr. W.Huppes): http://tinyurl.com/348w4z6
Algemene Vereniging Medisch Verzekerden............ http://www.avmv.nl/ 
Verontruste Moeders....... http://www.verontrust..emoeders.nl/index.html
Verontruste Vaders............................. http://www.verontrustevaders.nl/
Karel en Caroline........................ http://www.karelencaroline.nl/welkom
De nieuwe dokters............................... http://www.denieuwedokters.nl/
Stichting Recht op Gezondheid....... http://www.rechtopgezondheid.info/
Ron Fonteine en zijn................................. http://www.leefbewust.com/
Belfort Group (Belgie)................................ http://www.belfort-group.eu/ 
Henk Mutsaers en het.................................... http://www.uitdaging.net/
Natuurgeneeskundig Platform...................... http://www.vngkplatform.nl/
Werkgroep Welzijn Kankerpatienten........... http://www.kankerwelzijn.nl/
Chemo? Of kan ik zélf kiezen?: http://www.chemo-versus-hippocrates.nl/
Stichting Sergio...................................... http://www.stichtingsergio.nl/
Natriumbicarbonaat.......... http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com/
Wapens in de strijd.... http://wapensindestrijdtegenkanker.blogspot.com/
Dr. Jannes Koetsier................. http://www.degezondepatient.nl/Weblog/
Ir. Linda Woudstra en.......... http://mijnstrijdtegenkanker.wordpress.com/
Stichting de rechten van de patient................ http://tinyurl.com/2a25uea
Stichting IOCOB.................................................... http://www.iocob.nl/
Drs. John Consemulder met...... http://www.healingsoundmovement.com/
De Hoogste Tijd (nieuwsbrieven).................. http://dehoogstetijd.info/dht/
Argusoog (gezondheid + forum)....................... http://www.argusoog.org/
WantToKnow................ http://www.wanttoknow.nl/dossiers/gezondheid/
Kees Braam en zijn.............. http://www.kanker-actueel.nl/NL/index.html
Waren Wel en Wee (kritisch bekeken)...... http://www.warenwelenwee.nl/
Faché Instituut (Orthomoleculair)..... http://www.fache-instituut.be/actueel
Onafhank. patientenvereniging Enzymtherapie.. http://tinyurl.com/24zj27p.
.
--------------------------------------------------------------------------------------
TEGENSTANDERS EN/OF ZEKER NIET SPONTAAN MEEWERKENDE PARTIJEN
.
VERENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ!
Laat u niet misleiden door de huiveringwekkende propaganda van de Ver-eniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) voor een totalitaire geneeskunde, die, met terzijdestelling van de publieke beschaving, tot stand moet komen door middel van een beroepsverbod voor complementair werkende artsen en therapeuten… schreef oud-rechter Mr. N.H. de Vries in zijn boodschap aan journalistiek Nederland (30 juli 2008). Lees hier verder!
.
DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE!
Fabrikanten van pillen zijn door en door verrot. Omkoping, fraude en cor-ruptie zijn schering en inslag in de farmaceutische sector. Dat beweert Dr. J. Virapen, oud-directeur van ‘farmareus’ Eli Lilly- Zweden. Lees verder!
.
Later begon hij zich te realiseren dat de farmaceutische industrie uitslui-tend geïnteresseerd is in winst en in het geheel niet in de gezondheid van de consument! De farmaceutische industrie creëert zelfs nieuwe ziekten om verzekerd te zijn van omzet! Hij wilde deze praktijken kwijt aan de we-reld en schreef het boek 'Bijwerkingen...... waarvan sommige dodelijk zijn'!
.
Opnieuw enorme ‘Big Pharma’ fraude aangetoont (Trouw, 16 oktober 2010), want het al ruim tien jaar verkrijgbare antidepressivum reboxetine blijkt niet te werken! Farmareus Pfizer hield deze informatie jarenlang ver-borgen. Dit is gebleken uit een achtergehouden data-analyse! Lees verder.
.
Hoe de wereld werd (nog steeds wordt) besodemieterd door.. Big Pharma!!
Eindelijk! Eindelijk komt er een stem uit de hogere kringen van de Europe-se Unie, die zich laat horen over de ongelooflijke manipulaties van de far-maceutische industrie, die onze regeringen en de bevolking in een manipu-latieve greep heeft!! Zo simpel is de conclusie!! Lees hier en/of hier verder.

DE GEMANIPULEERDE MEDIA (MSM)!
Echter, ook het blazoen van journalistiek Nederland is flink geschonden... en zelfs uit eigen gelederen zijn inmiddels schokkende aanklachten tegen de reguliere media (MSM) naar buiten gekomen want… kranten schrijven onzin en nieuwsprogramma’s zitten vol leugens, zijn uitlatingen die je niet zou verwachten van de gerespecteerde Britse onderzoeksjournalist Nick Davies! Hij was van mening dat iemand de waarheid moest vertellen en schreef het boek ‘Flat Earth News’. Hier een ruim verslag met video door Esther Bootsma (NOS-journaal) die..... een gesprek had met deze auteur.
Ook op de websites ‘WantToKnow’ en ‘Xander nieuws’ ruime aandacht voor de mega-manipulaties, waarvan grote internationale bedrijven en overheden zich regelmatig bedienen om uw mening te kneden in een door hen gewenste vorm! Doe dus zeker ook zelf aan.... waarheidsvinding!
.
Drs. Micha Kat doet dat op zijn website: http://www.klokkenluideronline.nl/
Zo ook middels de respectabele websites van.. WantToKnow en Argusoog
.
CNN verloor afgelopen jaar 50% van zijn kijkers!
Er is een ongekende slachting aan de gang binnen de reguliere media (MSM) wereldwijd. In ons land merken we daar weinig van, want de MSM berichten uiteraard niet over hun eigen ondergang. Maar ook hier zijn de signalen onmiskenbaar: NRC Handelsblad, het meest smerige en corrup-te MSM-medium,  is begonnen aan een reeks ontslagrondes. Lees verder 
.
Wij worden dus (vaak) misleid door de gemanipuleerde reguliere of oude media die het grootste volksdeel slapende houdt, maar worden gewekt door de (toenemende) onafhankelijke nieuwe media en.... de verschillen.
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIEUW WEBLOG MET HOOPGEVENDE ANDERE MOGELIJKHEDEN-MIDDELEN
.
Op dit weblog (nieuw) brengen wij fragmentarisch op het internet versprei-de informatie (met onderbouwing) bijeen tot een, zoveel mogelijk, samen-hangend geheel. Belangrijke doelstelling hierbij is een verwijzing te geven naar andere mogelijkheden, voor de behandeling van kanker en/of andere, schrikbarend toenemende, aandoeningen (adhd, diabetes, alzheimer, au-tisme en meer). Al dan niet in combinatie met... huidige reguliere aanpak.
.
Deze hoopgevende (alternatieve) mogelijkheden willen wij in kaart brengen en in de schijnwerpers plaatsen, omdat ze door de reguliere (mainstream) media niet of nauwelijks voor het voetlicht worden gebracht en door de reguliere gezondheidszorg (helaas)... niet of nauwelijks worden toegepast.
.
Wij willen dus behalve het leveren van kritiek, ook meedenken/zoeken en verwijzen naar andere (betrouwbare) mogelijkheden, waarbij wij willen aan-tekenen dat dit overzicht nog... verre van compleet is. Aanvullingen volgen.
.
RODE DRAAD
De rode draad die wij (veelal) vaststellen in dit overzicht, is het ontbreken van mogelijkheden tot patentering voor de farmaceutische industrie. Om-dat patentering in de meeste gevallen dus niet mogelijk is (natuurlijke pro-ducten), ziet de industrie er geen droog brood in (winstbejag) en worden hoopgevende (natuurlijke) alternatieven niet in ontwikkeling genomen en/of in discrediet gebracht dan wel de nek omgedraaid en dat is, zwak uitge-drukt, schandalig! Op de lange baan schuiven-verzwijgen is ook opvallend!
.
Hiermee bedoel ik een vertragingstactiek die veelvuldig wordt toegepast. Dit doet men door te zeggen dat er nog vele jaren van testen en onderzoe-ken moeten plaatsvinden alvorens het hoopvolle middel kan worden inge-zet. Vervolgens hoor je er dan niets meer van. Een en ander is al erg vaak gebleken van middelen waarvan de effectiviteit al decennia lang bekend is.
.
Het lijkt erop dat wetenschappers uit de medische hoek gebrainwashed worden door pharma-agenten die maar een doel hebben... het handhaven van de heilige drie-eenheid, ofwel.. vergiftigen, verbranden en/of verminken!
.
Echter, er gloort hoop aan de horizon, want ‘Cinderella Therapeutics’ en ook ‘Reliable Cancer Therapies’ (zie hierboven) lijken in dit gat te zijn ge-sprongen... hulde. Hoopgevende mogelijkheden worden nu wel onderzocht.
.
KURKUMA LONGA
Een voorbeeld van een natuurlijk product in de strijd tegen kanker en an-dere, al dan niet degeneratieve, aandoeningen is Kurkuma Longa waar-over op de wetenschappelijke databank ‘Pubmed’, al tientallen jaren, vele honderden positieve publicaties staan. Echter, het blijft eindeloos bij publi-ceren, want er is voor de farmaceuten... geen financieel gewin te behalen!  
.
KURKUMA LONGA... EEN SUCCESVOL PRAKTIJK VOORBEELD, WANT... KANKERVRIJ!
Uit eigen omgeving een kennis (67), die medio 2010 de diagnose pros-taatkanker kreeg, gewezen op de effectiviteit van Kurkuma Longa bij pros-taatkanker, maar ook bij borst - darm en huidkanker. Hij heeft het protocol gevolgd, zoals omschreven bij het Kurkuma Longa overzicht. Medio september 2010 kwam hij, rechtstreeks uit het ziekenhuis, (juichend) vertellen dat hij kankervrij was verklaard. Hij moest daar zijn om een behandeling te bespreken, die dus… werd afgeblazen. Reactie artsen, die hij informeerde over zijn ondernomen (alternatieve) actieviteit,…. cynisme!
.
KRUIDEN HEBBEN DUS FANTASTISCHE GENEZENDE KRACHTEN, MAAR...
Geneeskrachtige kruiden worden (waarschijnlijk) per 1 april 2011 verboden in de EU en zullen daarna worden bestempeld als illegaal, want de farma-ceutische industrie slaat grote slag! Kom in actie want er rest ons nog maar 3 maanden om deze krankzinnige en volslagen waanzin te stoppen!!
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
WAT SCEPTICI ECHT GELOVEN
In de medische wereld, beweren sceptici de enige beschermers te zijn van de intellectuele waarheid. Iedereen die het niet met hun eens is, is volgens hen een kwakzalver. Kort gezegd, 'sceptici' zijn voor vaccinaties, mammografieën, farmaceutische producten en chemotherapie. Ze zijn te-genstanders van voedingssupplementen, kruidengeneesmiddelen, chiro-practie, massages, energiegevers, homeopathie... en meer vergelijkbaren.
.
Maar er is meer wat je moet weten over deze 'sceptici'. Zoals je zult zien, geven ze zelf toe dat ze geen bewustzijn hebben en denken ze dat er niet zoiets als een ziel bestaat, een geest of een hogere macht. Er is geen leven na de dood. Eigenlijk is er weinig in het leven als je een scepticus bent. Lees het gehele artikel hier verder bij 'Earth-Matters'... ( 4 april 2011).
.
EN TOT SLOT
.
We weten echter nog zoveel meer over de oorzaak van kanker, de-ze te voorkomen en op een natuurlijke manier te bestrijden. Het verliezen en winnen van de kanker 'oorlog'. Hier een overzicht op de website van 'Star-People' voorheen 'Nieuw Bewust Nederland'. Is de arts nog wel betrouwbaar en chemotherapie de echte killer? 
.
Deze opsomming van organisaties/ groeperingen/personen die een andere benadering en/of behandeling van kanker en andere aandoeningen voor-staan, dan wel de huidige gezondheids-protocollen, waaronder ook vacci-naties-codex-chemtrails, kritisch aan de kaak stellen, zal zeker niet com-pleet zijn. Derhalve zullen wij dit, alsmaar expanderende, netwerk blijven actualiseren, totdat de huidige 'status quo' is doorbroken, want de huidige gezondheidszorg is doodziek aldus (ook) Dr. W. Huppes en analyse van de onafhankelijke patiëntenvereniging ‘Enzymtherapie’! Zorg verder dat...
.
uw gezondheid in de beste handen is… uw eigen handen, let op uw voeding en… wie geneest heeft gelijk!
.
...................Wij verkopen niets, dicteren niets, maar... informeren slechts!....................
Ton Claessen, lid landelijke Werkgroep Welzijn Kankerpatiënten, WWK: www.kankerwelzijn.nl boek: www.chemo-versus-hippocrates.nl/ tevens webmaster van www.natriumbicarbonaat.blogspot.com - www://wapensindestrijdtegenkanker.blogspot.com/
.................................LAATSTE UPDATE: 12 JUNI 2012....... . .   ....................

Geen opmerkingen:

www.succesboeken.nl